TRANSFER -
UNGAS MÖJLIGHETER 

Senaste nyheter

2017 > 04

Årsmöte Transfer Sverige 2017-05-31
Tid:                      kl 12:00
Plats                   Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö
 
Anmäl deltagande senast den 25 maj till birgit.hansson@transfer.nu
 
Dagordning
1.                                      Mötets öppnande
2.                                      Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.                                      Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
4.                                      Fastställande av dagordning
5.                                      Fastställande av röstlängd
6.                                      Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
7.                                      Styrelsens förvaltningsberättelse
8.                                      Resultat- och balansräkning
9.                                      Revisorernas berättelse
10.                                  Fastställelse av resultat- och balansräkning
11.                                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12.                                  Fastställande av medlemsavgifter
13.                                  Behandling av inkomna motioner
14.                                  Behandling av styrelsens förslag:
15.                                  Val av styrelseledamöter
16.                                  Val av revisor
17.                                  Val av valberedning
18.                                  Övriga frågor
19.                                  Avslutning
 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga fr.o.m 2017-05-17 – skickas digitalt – kontakta birgit.hansson@transfer.se
 
 
 
Läs hela inlägget »

566

Registrerade
Skolor

23 397

Föreläsningar
sedan starten

166

BOKADE FÖRELÄSNINGAR JUST NU

65 000

ELEVER MÖTER FÖRELÄSARE VARJE ÅR

vi bidrar till ungdomars utveckling

Transfer Väst 
Aröds Industriväg 62 422 43 Hisingsbacka
info@transfer.nu

Transfer Öst
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm
stockholm@transfer.nu
 

Transfer Syd
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö
syd@transfer.nu

Transfer Sverige
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö
info@transfer.nu