TRANSFER -
UNGAS MÖJLIGHETER 

Senaste nyheter

2016 > 04

Transfer Sveriges årsmöte för verksamhetsåret 2015 kommer att hållas den 31 maj klockan 14:00 i Transfers lokaler på The Park, Helsingegatan 49, Stockholm.

Medlemmar inbjudes att närvara. Samtliga handlingar finns tillgängliga fr o m den 17 maj 2016. Skickas på begäran via info@transfer.nu  
Anmälan till info@transfer.nu senast den 26 maj 2016.

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Fastställande av röstlängd för mötet
 6. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse
 8. Resultat- och balansräkning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkning med föreslagna beslut från styrelsen
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Fastställande av Transfer Sveriges stadgar
 13. Fastställande av medlemsavgifter
 14. Behandling av inkomna motioner jämte förslag till beslut från styrelsen
 15. Val av styrelsemedlemmar och styrelseordförande
 16. Val av revisorer
 17. Val av valberedning
 18. Övriga ärenden
 19. Avslutning

Handlingar till årsmötet:

 
Läs hela inlägget »

566

Registrerade
Skolor

23 397

Föreläsningar
sedan starten

166

BOKADE FÖRELÄSNINGAR JUST NU

65 000

ELEVER MÖTER FÖRELÄSARE VARJE ÅR

vi bidrar till ungdomars utveckling

Transfer Väst 
Aröds Industriväg 62 422 43 Hisingsbacka
info@transfer.nu

Transfer Öst
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm
stockholm@transfer.nu
 

Transfer Syd
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö
syd@transfer.nu

Transfer Sverige
Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö
info@transfer.nu