Årsmöte Transfer - Ungas Möjligheter 22/5 

Transfer - ungas möjligheter håller sitt årsmöte 22/5

Årsmötet kommer att avhållas via telefonlänk och du anmäler ditt deltagande till birgit.hansson@transfer.nu senast den 15/5. 

Datum: 22/5 
Tid: kl 10:00
Plats: Telefonmöte – länk meddelas efter anmälan
 Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
4. Fastställande av dagordning
5. Fastställande av röstlängd
6. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
7. Styrelsens förvaltningsberättelse
8. Resultat- och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställelse av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av medlemsavgifter
13. Behandling av inkomna motioner
14. Behandling av styrelsens förslag:
15. Val av styrelseledamöter
16. Val av revisor
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor
19. Avslutning

 
Årsmöteshandlingar finns tillgängliga fr.o.m 2018-05-08 – skickas digitalt Kontakta: birgit.hansson@transfer.nu 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter