Årsmöte Transfer Syd 24/5

Årsmöte Transfer Syd 2016-05-24
Tid:    kl 09:30 - Frukostmöte
Plats    Medeon, Per Albin Hanssons väg 41

Anmäl deltagande senast den 20 maj till birgit.hansson@transfer.nu

Dagordning
1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande och sekreterare för mötet
3.    Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
4.    Fastställande av dagordning
5.    Fastställande av röstlängd
6.    Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
7.    Styrelsens förvaltningsberättelse
8.    Resultat- och balansräkning
9.    Revisorernas berättelse
10.    Fastställelse av resultat- och balansräkning
11.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12.    Fastställande av medlemsavgifter
13.    Behandling av inkomna motioner
14.    Behandling av styrelsens förslag:
- Förändring av Transfer Syds organisation, inträde i Transfer Sverige 
15.    Val av styrelseledamöter
16.    Val av revisor
17.    Val av valberedning
18.    Övriga frågor
19.    Avslutning
 

Etiketter: transfersyd

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter